Gowy habar |“Dongxu Gidrawlik” [Foshan ýöriteleşdirilen we çylşyrymly kärhana] hökmünde baha berildi!

Golaýda Foshan şäheriniň Senagat we maglumat tehnologiýasy býurosy sanawy yglan etdiSpecialöriteleşdirilen we çylşyrymly KOK" 2022-nji ýylda Foshan şäherinde we “Dongxu Gidrawliks"Şowly tassyklandy we şahadatnama berildiSpecialöriteleşdirilen we çylşyrymly KOK"Foshan şäherinde.

https://mp.weixin.qq.com/s/Vyfypl9yJzaNceK5kacMnABellik: Reýtingler belli bir tertipde däl.

        2021-nji ýylyň 23-nji ýanwarynda Maliýe ministrligi we Senagat we maglumat tehnologiýasy ministrligi bilelikde “Qualityokary hilli ösüşi goldamak barada habarnamany berdilerSpecialöriteleşdirilen we çylşyrymly KOK".

Merkezi Maliýe ministrligi ýokary hilli ösüşi goldamak üçin syýasaty ýola goýdySpecialöriteleşdirilen we çylşyrymly KOK".

 Specialöriteleşdirilen we çylşyrymly KOK Dongxu gidrawlik enjamlary

Specialöriteleşdirilen we çylşyrymly KOK" kiçi we orta kärhanalaryň ýöriteleşmek, arassalamak, ýöriteleşdirmek we täzelik aýratynlyklaryna eýedigini aňladýar.Specialöriteleşdirilen we çylşyrymly KOK" geljekki senagat zynjyry üçin möhüm goldaw we zynjyry berkitmek üçin esasy güýçdir.Bazar segmentlerine ünsi jemleýän, güýçli innowasiýa güýjüne, ýokary bazar paýyna, esasy tehnologiýa we hil we netijelilige eýe bolan we Senagat we maglumat tehnologiýalary býurosy tarapyndan saýlanan öňdebaryjy kärhanalar toparydyr.

“Dongxu Gidrawlik” a hökmünde saýlandySpecialöriteleşdirilen we çylşyrymly KOK" bu gezek Foshan şäherinde, “Dongxu GidrawliksTehnologiki innowasiýalary we hemmetaraplaýyn güýji üçin Foshan şäher häkimligi tarapyndan.Şol bir wagtyň özünde, “Dongxu Gidrawlik” -iň ýokary hünär derejesini we bazar bäsdeşligini görkezýär.

 Specialöriteleşdirilen we çylşyrymly KOK Dongxu gidrawlik enjamlary2

 

Bu gezek, “Dongxu Gidrawlik” -iň berk tehniki gözleg we ösüş güýji we önümiň innowasiýa ukyby bilen Foshan şäherindäki “ýöriteleşdirilen, arassalanan we täze” kiçi we orta kärhanalara sylaglanmak bilen aýrylmaz baglanyşyklydyr.“Dongxu Gidravlik” köp ýyl bäri “berk, täsirli, dogruçyl we ajaýyp” korporatiw pelsepesine eýerýär.20 ýyllyk ýagyşdan soň “Dongxu Gidrawlik” ädimme-ädim ösdi.Geljekde gidrawlik pudagynda öňdebaryjy tehnologiýalary ösdürmäge we innowasiýalara üns bermäge dowam ederis.Hökümetiň we ähli partiýalaryň goldawy bilen, senagata we senagat dällere ýokary hilli çözgütler we ýokary hilli önümler bilen üpjün etmegi dowam etdirer.


Iş wagty: Noýabr-04-2022