• DX1
 • DX2
 • DX033

Dongxu Gidrawlikine hoş geldiňiz!

Inerener ýeke-täk ýöriteleşdirilen hyzmat
 • Filosofiýa

  Filosofiýa

  Döredileli bäri kompaniýa hemişe adamlara gönükdirilen, ilki bilen hil, garaşsyz innowasiýa, üznüksiz kämilleşdiriş we tehnologiýa öňdebaryjy ösüş syýasatyny ýöredýär.
 • Satyş

  Satyş

  Önümiň hili we tehniki görkezijileri Europeanewropa Bileleşiginiň we beýleki ýurtlaryň standartlaryna ýetdi we önümleri 80-den gowrak ýurda we sebite eksport edildi.
 • Şahadatnama

  Şahadatnama

  Kompaniýa we onuň golçur kärhanalary hil dolandyryş dolandyryş şahadatnamasy ISO9001, CE CE we beýleki halkara hil, ölçeg we dizaýn aýratynlyklaryndan geçdiler.
 • Hyzmatdaş

  Hyzmatdaş

  "Dongxu", global mehaniki enjamlary öndürijiler we gidrotehnika operatorlary üçin iň oňat hyzmatdaş bolmaga çalyşmak bilen, gidrawlika pudagynda öňdebaryjy lider bolmaga çalyşdy.
hemmesini gormek
Taslamaňyzyň talaplaryny kanagatlandyrmaga taýýar!
 • Howa sowadyjysynyň ýylylyk ýaýramagynyň täsirine täsir edýän faktorlar: Howanyň sowadyjysynyň: atylylygyň erbet ýaýramagyna täsir edýän faktorlar
  T täsir edýän faktorlar ...
  Howa sowadyjylary soňky ýyllarda adaty ai üçin energiýa tygşytly alternatiwa hökmünde giňden tanaldy ...
  Koprak oka
 • Howa ýassygy akkumulýatorynyň esasy wezipesi
  Esasy wezipe o ...
  Howa ýassygy akkumulýatory basyş ýagyny gidrawlik ulgamynda saklaýar we zerur bolanda gaýtadan goýberýär.Men ...
  Koprak oka
 • Sowadyjy bilen kondensatoryň arasyndaky tapawut
  Tapawut ...
  Çiller sowadyjy enjamlaryň ýylylyk çalşygy enjamlarynda sowadyjylar we kondensatorlar im ...
  Koprak oka
 • Sowadyjylar näme üçin saýlamaga mynasyp?
  Sowadyjylar näme üçin erbet ...
  Çiller, sowuklamagy we saklamagy üpjün edip, köp öýlerde we pudaklarda hökmany zat boldy ...
  Koprak oka
 • Howa sowadyjylarynyň artykmaçlyklary näme?
  Üstünlikleri näme ...
  Howa sowadyjylary köp sanly artykmaçlygy sebäpli köp sarp edijiler tarapyndan makullanýar.Bu sowadyjy enjamlar onl däl ...
  Koprak oka